Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Statutární město Opava
Identifiakční číslo:
00300535
Poštovní adresa:
Horní náměstí 69
Obec:
Opava
PSČ:
746 26
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 553756476
K rukám:
Mgr. Marcela Flanderková
       
E-mail:
zakazky@opava-city.cz
Fax:
+420 553756430
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.opava-city.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.opava-city.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
"MŠ 17. listopadu" (zateplení + výměna oken)
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Opava - Kylešovice
Kód NUTS CZ080 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o celkovou revitalizaci obálky komplexu budov MŠ, tj.:
- výměnu okenních a dveřních výplní včetně dozdívky meziokenních výplní,
- zateplení fasád kontaktním zateplovacím systémem,
- rekonstrukci části střech včetně zateplení,
- rekonstrukce sociálních zařízení,
vše v rozsahu dle projektové dokumentace - zadávací dokumentace pro provádění stavby dle zákona o veřejných zakázkách (dále také jen "zadávací dokumentace") z 04/2013 zpracované Ing. arch. Jiřím Horákem - architektonické studio ARCHES, Gagarinova 13, 746 01 Opava.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
11 570 248
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45214100-1
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/10/2013 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
01/06/2014 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
1. Popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny:
Cílem zadání veřejné zakázky je revitalizace Mateřské školy 17. listopadu v Opavě - Kylešovicích. Budovy projdou revitalizací zahrnující zateplení fasád, výměnu oken a dveří, rekonstrukci části střech a sociálních zařízení. Předmětnými stavebními úpravami bude dosaženo bezpečného a energeticky úspornějšího provozu mateřské školy.

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Jedná se o celkovou revitalizaci obálky komplexu budov MŠ, tj.:
- výměnu okenních a dveřních výplní včetně dozdívky meziokenních výplní,
- zateplení fasád kontaktním zateplovacím systémem,
- rekonstrukci části střech včetně zateplení,
- rekonstrukce sociálních zařízení,
vše v rozsahu dle projektové dokumentace - zadávací dokumentace pro provádění stavby dle zákona o veřejných zakázkách (dále také jen "zadávací dokumentace") z 04/2013 zpracované Ing. arch. Jiřím Horákem - architektonické studio ARCHES, Gagarinova 13, 746 01 Opava.

3. Popis vzájemého vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele:
Mateřská škola je příspěvkovou organizací Statutárního města Opavy a je tak povinností zadavatele zabezpečit podmínky pro její bezpečný a energeticky úsporný provoz. Revitalizací komplexu budov bude tohoto dosaženo.

4. Přepokládaný termín splění VZ:
Nejpozději do června 2014.
(Dílčí časový termín pro výměnu oken + dveří a vnitřní úpravy – 20.12.2013)

5. Popis rizik souvisejících s plněním VZ, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek :
Nerealizací stavebních úprav se komplex budov brzy může dostat do havarijního stavu ohrožujícího zdraví dětí. V neposlední řadě je nutné stavební úpravy provést také z důvodu energetických úspor.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
platební podmínky budou stanoveny formou textu smlouvy, která bude součástí zadávací dokumentace
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
25/04/2013 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh