Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7301010054825


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Statutární město Opava
Identifiakční číslo:
00300535
Poštovní adresa:
Horní náměstí 69
Obec:
Opava
PSČ:
746 26
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 553756476
K rukám:
Mgr. Marcela Flanderková
       
E-mail:
zakazky@opava-city.cz
Fax:
+420 553756430
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.opava-city.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.opava-city.cz/
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Městské sady - městský náhon + sedimentační nádrž
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Opava, k.ú. Opava - Předměstí
Kód NUTS CZ080 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o celkovou revitalizaci koryta městského náhonu a vybudování nové sedimentační nádrže tj.:
SO 101
- stabilizace koryta ř. km 0,000 – 2,222,
- odběrné objekty,
- výústní objekty,
- hradící objekty,
- výsadby
- rybí úkryty, zimoviště a úkryty.
SO 102
- přepouštěcí objekt na vodním náhonu
- sedimentační nádrž včetně obslužné komunikace, výsadby a zimoviště
- přeložky inženýrských sítí (dešťové kanalizace, vodovodu, kanalizační splaškové přípojky od psího útulku a podzemního kabelu NN).

Vše v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby – zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách (dále také jen „zadávací dokumentace“) z 03/2013 zpracované Ing. Michalem Řezníčkem – společnost VIVA PROJEKT s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
25 289 643
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45246200-5
 
Další předměty
45240000-1
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
02/07/2013 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/02/2014 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
31/12/2014 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
1. Popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny:
Cílem zadání veřejné zakázky je revitalizace koryta městského náhonu a vybudování nové sedimentační nádrže v k.ú. Opava - Předměstí

2. Popis předmětu veřejné zakázky:
Jedná se o celkovou revitalizaci koryta městského náhonu a vybudování nové sedimentační nádrže tj.:
SO 101
- stabilizace koryta ř. km 0,000 – 2,222,
- odběrné objekty,
- výústní objekty,
- hradící objekty,
- výsadby
- rybí úkryty, zimoviště a úkryty.
SO 102
- přepouštěcí objekt na vodním náhonu
- sedimentační nádrž včetně obslužné komunikace, výsadby a zimoviště
- přeložky inženýrských sítí (dešťové kanalizace, vodovodu, kanalizační splaškové přípojky od psího útulku a podzemního kabelu NN).
Vše v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby – zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách (dále také jen „zadávací dokumentace“) z 03/2013 zpracované Ing. Michalem Řezníčkem – společnost VIVA PROJEKT s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava.

3. Popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele:
Stávající městský náhon je již svým stavem zastaralý a nevyhovující. Zadavatel provede revitalizaci stávajícího koryta a souvisejících objektů s následným vybudováním nové sedimentační nádrže, včetně obslužné komunikace

4. Předpokládaný termín splnění VZ:
prosinec 2014

5. Popis rizik souvisejících s plněním VZ, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek :
Vzhledem ke stávající situaci by nerealizováním veřejné zakázky, především kvůli chybějící sedimentační nádrži, docházelo stále častěji k zanášení stávajícího městského náhonu různými naplaveninami z řeky Opavy.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky budou popsány v zadávací dokumentaci
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Operační program Životní prostředí ČR (Evropský fond pro regionální rozvoj)
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
22/05/2013 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh